PRESSEMELDING: BATTERI HYBRIDISERING AV FARTØY

Published: 
Aug 13, 2021
PRESSEMELDING: BATTERI HYBRIDISERING AV FARTØY
Stril Luna Foto: Gondan

Bakgrunn

Simon Møkster Shipping har gjennom flere år redusert sineutslipp fra flåten ved hjelp av ulike tiltak. Rederiet har klare ambisjoner om å fortsette sine utslippsreduksjoner og som et ledd i dette arbeidet investeres det nå videre innenfor grønn teknologi – denne gang i form av hybridisering av tre PSV fartøy.

Hybridisering av disse fartøyene vil gi både betydelige utslippsreduksjoner, og i tillegg økt kontroll og høyere sikkerhets marginer. Under krevende operasjoner til havs som for eksempel dynamisk posisjonering langs installasjoner kan det oppstå store belastningsvariasjoner. Batteriet vil virke som en energi-buffer som leverer nødvendig energi umiddelbart og derved mye raskere enn en forbrenningsmotor.

De tre fartøyene som nå skal hybridiseres er:

 

Stril Orion og Stril Polar side om side Foto: SMS

Stril Luna (2014)

Et batterisystem fra Kongsberg Maritime vil bli installert på fartøyet. Systemet vil bestå av en batteripakke på 896kWh samtoppgraderte kontroll og manøversystemer. Installasjonen planlegges å ferdigstilles innen 31/12 2021.

 

Stril Orion (2011)

Et batterisystem fra Vard Elektro vil bli installert på fartøyet. Systemet vil bestå av en batteripakke på 994kWh samtoppgraderte kontroll og manøversystemer. Tilrettelegging for hybridisering ble gjort tidligere i 2021og selve prosjektet planlegges å ferdigstilles innen 31/12 2021.

 

Stril Polar (2012)

Et batterisystem fra Vard Elektro vil bli installert på fartøyet. Systemet vil bestå av en batteripakke på 994kWh samtoppgraderte kontroll og manøversystemer. Prosjektet planlegges å ferdigstilles innen 31/1 2022.

Alle de tre fartøyene er allerede utstyrt med landstrømstilkobling som gir mulighet for å stenge ned motorer ved land ligge. Landstrømstilkoblingen kan også benyttes til å lade de nye batteripakkene som nå installeres.
Fartøyene vil oppnå DNV’s klassenotasjon Battery Power ved ferdigstillelse av prosjektene.
ENOVA har gitt tilsagn om støtte til de ulike prosjektene.

Utslippsreduksjon

Samlet sett vil en med hybridisering av disse tre fartøyene oppnå årlige utslippsreduksjoner på mellom 3.000 og 3.500 tonn CO2, tilsvarende om lag 5% av rederiets totale utslipp fra flåten i 2020.  Prosjektene er viktige bidrag for å nå rederiets klima-ambisjoner de kommende årene.

Figuren viser rederiets CO2 utslipp samt forventet kuttbane frem til 2050. (Kilde: Simon Møkster Bærekraftrapport 2020, link: SustainabilityReport 2020)

Stril Luna Foto: Terje Helland/Trym Vik

Ved spørsmål, kontakt:

Anne Jorunn Møkster - Administrerende direktør

Tom Karlsen - Teknisk sjef

Nils Liaaen - Kommersiell sjef

PRESS RELEASE:     HYBRIDISATION OF OFFSHORE VESSELS

 

Background

For several years, Simon Møkster Shipping has reduced its emissions from the fleet with the help of various measures. The company has clear ambitions to continue its emission reductions and as part of this ongoing work, it is now investing further in green technology - this time in the form of hybridization of three PSV vessels.

Hybridization of these vessels will not only provide significant emission reductions, but also provide increased control and higher safety margins as it is installed in addition to existing engines on board. During demanding operations at sea, such as dynamic positioning along installations, large load variations can occur. The battery will act as an energy buffer that delivers the necessary energy immediately and thus much faster than an internal combustion engine.

 

The three vessels that will now be hybridized are:

Stril Luna (2014)

A battery system from Kongsberg Maritime will be installed on thevessel. The system will consist of a battery pack of 896kWh as well as upgraded control and maneuvering systems. The installation will be completed by 31/12 2021.

Stril Orion (2011)

A battery system from Vard Elektro will be installed on the vessel. The system will consist of a battery pack of 994kWh as well as upgraded control and maneuvering systems. Arrangements for hybridization were made earlier in 2021 and the project itself will be completed by 31/12 2021.

Stril Polar (2012)

A battery system from Vard Elektro will be installed on the vessel. The system will consist of a battery pack of 994kWh as well as upgraded control and maneuvering systems. The project will be completed by 31/1 2022.

All three vessels are already equipped with the option of shore power connection which provides the opportunity to shut down engines at shore. The shore power connection can also be used to charge the new battery packs that are now being installed.

The vessels will achieve DNVGL's class notation Battery Power upon completion of the projects.

ENOVA has given a commitment to support the above-mentioned projects.

 

Emission reduction

Overall, hybridization of these three vessels will achieve annual emission reductions of between 3,000 and 3,500 tonnes of CO2, corresponding to about 5% of the company's total emissions from the fleet in 2020. The projects are important contributions to achieving the company's climate ambitions in the coming years.

The figure above shows the Companys CO2 emmissions and the projected CO reduction goals. (Source:  Simon Møkster Sustainability Report 2020, link: Sustainability Report 2020)

If any questions, please contact:

Anne Jorunn Møkster - CEO

Tom Karlsen - CTO

Nils Liaaen – CCO