Tildeling av lokale kontrakter i forbindelse med ombygging av Stril Barents.

I november 2018 avtalte Vår Energi og Simon Møkster Shipping AS en oppgradering av fartøyet Stril Barents som innebær montering av landstrømtilkobling kombinert med en batteriløsning for energilagring om bord.

Systemet vil kunne gi bedre kontroll og høyere sikkerhetsmarginer da det installeres i tillegg til eksisterende motorer om bord. Under krevende operasjoner til havs som for eksempel dynamisk posisjonering kan det oppstå større variasjoner i energibehov.

Batteriet vil her virke som en energi-buffer som leverer nødvendig energi umiddelbart og derved mye raskere enn en forbrenningsmotor.
Batteriet vil kunne virke som ren nødkraft og dermed kan en i gitte tilfeller stoppe ned en forbrenningsmotor og dermed spare store mengder drivstoff samt oppnå betydelig utslippsreduksjoner.
Første milepæl ble nådd 24/1 – 19 når landstrømsanlegget var ferdigstilt og klart til bruk. Ved landligge ved forsyningsbasen Polarbase i Hammerfest kan skipet nå kople seg til landstrøm og dermed redusere forbruk av drivstoff samt utslipp. I tillegg kan en benytte dette systemet til å lade opp skipets nye batterisystem når dette systemet blir ferdigstilt i løpet av sommeren 2019.

Prosjektet vil bli ferdigstilt i løpet av sommeren 2019 i tett samarbeid mellom Vår Energi og Simon Møkster. Hovedleverandører vil være Vard og Kongsberg Maritime. Selve batteriet vil bli levert av Corvus.

De lokale leverandørene, Gagama Elektro og Hammerfest Industriservice er begge tildelt kontakter for ombyggingsarbeidet som skal foregå om bord.
Gagama Elektro skal blant annet installere kabling og stå for ombygging av elektrotavler.
Hammerfest Industriservice skal stå for mekanisk installasjon, rør og annet sveisearbeid.

Stril Barents er allerede et av de mest miljøvennlige fartøy innenfor offshore sektoren. Med naturgass (LNG) som drivstoff sikrer en allerede lave utslipp av blant annet NOx og partikler.
Installasjon av et batterisystem og landstrømstilkopling vil medføre ytterligere forbedringer når det gjelder utslipp til miljø sammenliknet med konvensjonelle fartøy.
Fartøyet vil oppnå DNVGL’s klassenotasjon Battery Power ved ferdigstillelse av dette prosjektet. NOx fondet har gitt tilsagn om støtte til dette prosjektet.
Samlet sett er målet å oppnå årlige utslippsreduksjoner i størrelsesorden 1400 tonn CO2 og 12 tonn NOx.

NOx fondet har gitt tilsagn om støtte til dette prosjektet.
Simon Møkster Shipping AS| Pb 108, 4001 STAVANGER| Telephone: (+47) 51 83 90 00| Fax: (+47) 51 83 90 90| post@mokster.no Developed by NetPower