PRESSEMELDING: «Simon Møkster Shipping reduserer utslipp fra sine skip.»

Simon Møkster Shipping har gjennom mer enn 15 år arbeidet målrettet for å redusere drivstofforbruk og skadelige utslipp til luft og vann.

Rederiets nye og moderne flåte tilfredsstiller strenge krav fra både myndigheter og klasseselskap. I mange tilfeller har rederiet vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger FØR dette har blitt bransjestandard eller myndighetskrav.

                                                       

Helt tilbake til 1999 fikk rederiet levert verdens første skip med klassenotasjon DnV Clean, noe som jo i dag er standard på de fleste offshore fartøy. Dette var også ett av verdens første dieselelektriske forsyningsfartøy.  Fartøyets generatorsett tilfredsstilte allerede den gang utslippskravene som ble innført over 10 år senere.

 

Videre fartøy etter dette har blitt konstruert og forbedret med tanke på lavest mulig drivstoff-forbruk og utslipp til luft og med store forbedringer for å unngå utslipp til sjø.

 

Særlige milepæler har vært fartøyene: ”Stril Pioner” (levert i 2003)som er en stor PSV som benytter LNG som drivstoff og ”Stril Poseidon”  (levert 2003) som var et av de første fartøy i Nordsjøen med NOx renseanlegg for å redusere NOx utslipp.

 

I 2008 kom ”Stril Herkules” et stort områdeberedskapsfartøy med en kombinasjon av hybridanlegg og SCR renseanlegg for reduksjon av NOx utslipp. Dette var et av bransjens aller første «hybrid-fartøy» der en kan velge mellom direkte mekanisk drift, ren elektrisk drift eller en kombinasjonsdrift. En kan da tilpasse energiforbruk til det reelle kraftbehovet på en svært effektiv måte og på den måten unngå å sløse med energi.

 

I 2011 ble ”Stril Orion” levert. Dette fartøy har en spesialutviklet baug for ytterligere reduksjon av utslipp. Fartøyet ble designet for å kunne gå med en marsjfart på 12 knop med kun en dieselgenerator i drift noe som selvsagt reduserer drivstoff forbruket betraktelig.

 

I 2015 ble Stril Barents levert. Dette er rederiets andre fartøy med LNG drift.

 

Når det gjelder NOx utslipp har rederiet investert opp mot 200 millioner på en rekke tiltak både på nybygg og eksisterende skip. De siste årene har tiltak vært gjennomført med støtte fra NOx fondet og tiltakene har bidratt til store NOx reduksjoner for rederiets flåte. Rederiets NOx utslipp (pr. energimengde) har blitt halvert siden 2001. Dette har medført svært store totale utslippsreduksjoner av NOx.

Rederiet hadde i 2015 et totalt NOx utslipp på 1303 tonn.

Dette er noenlunde det samme som i 2005, til tross for at rederiets energiforbruk har økt med 80% i samme periode.

Figuren over viser forholdet mellom bunkers (MGO og NOx utslipp siste 15 år.

 

Gjennom flere år har rederiet arbeidet målrettet med enkeltskip sammen med sine kunder. Et godt eksempel på dette har vært Stril Power som de siste 15 årene har arbeidet som feltberedskapsskip hos ExxonMobil. Dette skipet har klart å redusere drivstoff forbruk og dermed Co2 utslippene i løpet av de 10 siste årene med 47 %.

 

Med bakgrunn i slike eksempler innførte rederiet i starten av 2014 en egen kampanje for å redusere drivstoff forbruk. Kampanjen er kalt fuelRACE («Reduce fuel And Cut Emission»)

 

Teknisk sjef i Simon Møkster Shipping, Tom Karlsen, er godt fornøyd med resultatene og sier at skipene i gjennomsnitt har redusert sitt bunkersforbruk (MGO) med over 12% de 2 siste årene.

Dette betyr at rederiets innsats har medført en vesentlig reduksjon av våre miljøutslipp og våre kunder sparer penger gjennom lavere drivstoff forbruk.

 

Gjennom denne interne kampanjen konkurrerer skipene om å redusere drivstoff forbruket mest mulig. Det beste fartøyet i 2015, oppnådde en reduksjon på 14 % i forhold til forventet forbruk.

 

Det gav en nedgang i CO2 utslipp på 1.098 tonn for dette fartøyet alene. (Noe som tilsvarer CO2 utslippet fra om lag 550 personbiler i løpet av et år).

 

Simon Møkster Shipping installerte allerede i 2012 landstrøm på egen kai. Dette benyttes nå på skip i opplag slik at de kan unngå å ha i gang fartøyenes dieselmotorer. Konservative beregninger viser at rederiet i 2015 har hatt en månedlig reduksjon av drivstoff forbruket på om lag 30m3 drivstoff (MGO) som følge av dette tiltaket. (1m3 MGO gir et CO2 utslipp på 2,72 tonn CO2)

For 2015 er det dermed «spart» store utslipp som følge av at rederiet har benyttet seg av landstrøm for sine skip i opplag.  

 

Tasta 8/2 2016

Fullstendig Miljørapport

Simon Møkster Shipping AS| Pb 108, 4001 STAVANGER| Telephone: (+47) 51 83 90 00| Fax: (+47) 51 83 90 90| post@mokster.no Developed by NetPower