Simon Møkster Shipping - 22 år som Lærlingbedrift

Det å tenke langsiktig har alltid vært viktig i Simon Møkster Shipping, derfor har rederiet i over 22 år tatt sitt ansvar for å utdanne fremtidens skipsarbeidere i Norge.
Det å kunne tilby gode vilkår for våre lærlinger er en oppgave som krever mange samarbeidspartnere både innenfor og utenfor rederiet. 

Det å tenke langsiktig har alltid vært viktig i Simon Møkster Shipping, derfor har rederiet i over 22 år tatt sitt ansvar for å utdanne fremtidens skipsarbeidere i Norge.
Det å kunne tilby gode vilkår for våre lærlinger er en oppgave som krever mange samarbeidspartnere både innenfor og utenfor rederiet.
Da rederiet begynte som lærebedrift i 1996 var dette i tett samarbeid med det da nyopprettede Maritimt Opplæringskontor for Sør-Vest Norge som ligger i Haugesund. Gjennom dette samarbeidet har vi årlig fått formidlet flotte og engasjerte lærlinger, som stort sett har kommet fra gode lokale maritime institusjoner som Skoleskipet Gann, Sjøkurs og andre lokale videregående skoler. Rederiet har i tillegg hatt en egen opplæringskoordinator, Inger Nilsen, som siden 2001 har sørget for at alle våre nye, spente og ofte noe usikre lærlinger får ett godt og trygt møte med sin nye arbeidsplass.

Den viktigste jobben for å gi god opplæring utføres selvfølgelig om bord i våre skip. Her deler alle våre flinke og engasjerte skipsarbeidere villig av sine erfaringer og kunnskaper daglig. En stor takk rettes spesielt til dere der ute som tar det faglige ansvaret som instruktører og assessorer.
Det er først og fremst denne innsatsen som gjør oss til en god opplæringsbedrift, noe som igjen ga oss tittelen «Årets Maritime Opplæringsbedrift» i 2014.

All denne innsatsen har siden starten i 1996 gitt rederiet gleden av å bringe nesten 270 unge mennesker frem til fullførte fagbrev, dette er fordelt på 122 matrosfagbrev, 109 motormannsfagbrev, 18 kokkefagbrev og 20 elektrikerfagbrev, og flere skal det bli…

Vi har i alle disse årene hatt stor glede av lærlingene våre, og det å ha lærlinger om bord har alltid vært populært blant våre seilende.
Mange av de som har tatt sitt fagbrev hos oss har fortsatt å seile i rederiet etter at fagprøven var avlagt, mens andre har ønsker å gå videre på høyere utdanning for å bli offiserer.
De av våre lærlinger som har gått videre på fagskole/høyskole for å kunne løse offisersertifikat, har vi kunnet tilby kadettplass etter endt skolegang. Mange av disse seiler i dag som offiserer på våre fartøy, noe vi er stolte av.

Vi har de siste årene også tatt inn kadetter fra Høyskolen i Haugesund i tillegg til kadetter fra Fagskolen. Da dette er en ren akademisk utdannelse har disse studentene hatt behov for lenger fartstid enn de studentene som har fagbrev. Erfaringene så langt er at kadetter fra høyskolen og kadetter fra fagskolen i stor grad utfyller hverandre godt, og vi ser også i fremtiden frem til å ta inn kadetter fra begge disse utdanningsløpene.

Hva som har vært den største motivasjonsfaktoren for å starte en maritim karriere for våre lærlinger og kadetter, er nok like varierende som antallet.
I forbindelse med rederiets 50 års jubileum har vi snakket med to av våre ansatte som har begynt hos oss enten som lærling eller som kadett:

Stine Gulliksen:
Stine begynte i rederiet som motormanslærling på Stril Odin i 2007.
Hun forteller at det var møte med de seilende da hun var utplassert på båt i 9 klasse, samt det å ha en far som var sjømann,
som var hovedgrunnen for å søke seg til en karriere på havet.
Etter fullført fagbrev i 2009 valgte Stine, som så mange andre, å gå direkte over til fagskolen for å kunne løse offisers sertifikat.
Hun returnerte til rederiet som kadett i 2010, og ble ansatt som 2.maskinist på Stril Poseidon i 2011 da hun fikk sitt M4 sertifikat.
Etter dette har hun seilt på flere rederiets fartøy, noe hun mener har gitt henne muligheten til både å lære mere, og å møte flere kollegaer.

Stig Morten Ask:
Stig Morten var en av de første Høyskolekadettene rederiet tok inn, dette var den gangen en relativt ny måte å utdanne seg til offiser på,
og det var spenning knyttet til hvordan Kadetter som i prinsippet kunne komme om bord helt uten erfaring fra havet ville klare seg.
Stig Morten fant seg raskt til rette om bord i våre fartøy, og i 2015 løste han sitt første D sertifikat og begynte å seile på Stril Mermaid som 2.styrmann.
Stig Morten sin vei til livet som sjømann var noe tilfeldig etter egne utsagn, men famille med erfaring fra sjøen, og ønske om å jobbe med noe «litt annerledes»
førte ham først til Høyskolen i Haugesund og så til oss her i Simon Møkster Shipping.
I dag sitter Stig Morten i en stilling på rederikontoret, dette er et godt eksempel på hvor viktig kompetansen ute blant våre seilende er for hele driften av rederivirksomheten.

Dette er bare to av mange flinke og engasjerte skipsarbeidere som i dag seiler på rederiets fartøy etter å ha løst sine første fagbrev eller sertifikater hos oss.
Simon Møkster Shipping er stolte av den innsatsen vi i ett fellesskap mellom fartøyene og rederikontoret har lagt ned for å sikre nye generasjoner av seilende,
og vi ser allerede frem til å møte de som i disse dager tar sine første steg over landgangen som nye lærlinger og kadetter.


SIMON MØKSTER SHIPPING – 22 YEARS WITH EDUCATING NEW SEAFEARERES.

Thinking long-term has always been important for Simon Møkster Shipping, so this why we has been taking our responsibility for educating the next generation seafarers in Norway for last 22 years.
Providing good conditions for our apprentices is a task that requires many partners both within and outside the company.
When the we first started as a training company in 1996, this was in close cooperation with the then newly established “Maritime Training Office for South-West Norway” located in Haugesund. Through this collaboration, we have annually received good and committed apprentices, mostly from our fine local maritime institutions such as “Gann”, “Sjøkurs” and other local high schools. The company also has its own training coordinator, Inger Nilsen, who since 2001 has ensured that all our new, and often somewhat insecure, apprentices is secured a good and safe first meeting with their new workplace.

The most important job for providing good training is, of course, carried out on board our ships. Here all our good and committed employees willingly share their experiences and knowledge daily. A special thank you are reserved for those out there who take the extra responsibility as instructors and assessors.
It is first and foremost this effort that makes us a good training company, which again gave us the title "The Maritime Training Company of the Year" in 2014.

Simon Møkster Shipping is proud of all the efforts that we through these years have committed to insure the industry is producing new generation of seafarers, and we are already exited to meet the next generation that this days are taking their first steps on to our ships and there new career.
Simon Møkster Shipping AS| Pb 108, 4001 STAVANGER| Telephone: (+47) 51 83 90 00| Fax: (+47) 51 83 90 90| post@mokster.no Developed by NetPower