Ferdigstillelse av landstrømstilkobling Stril Barents

I november 2018 avtalte Vår Energi og Simon Møkster Shipping AS en oppgradering av fartøyet Stril Barents som innebær montering av landstrømtilkobling kombinert med en batteriløsning for energilagring om bord.
Første milepæl ble nådd 24/1 - 19. Det kan nå rapporteres om at landstrømstilkoblingen er ferdigstilt, testet og tatt i bruk.
Ved landligge ved forsyningsbasen Polarbase i Hammerfest kan skipet nå kople seg til landstrøm og dermed redusere forbruk av drivstoff samt utslipp. I tillegg kan en benytte dette systemet til å lade opp skipets nye batterisystem når dette systemet blir ferdigstilt i løpet av sommeren 2019.

Ved landligge ved forsyningsbasen Polarbase i Hammerfest kan skipet nå kople seg til landstrøm og dermed redusere forbruk av drivstoff samt utslipp. I tillegg kan en benytte dette systemet til å lade opp skipets nye batterisystem når dette systemet blir ferdigstilt i løpet av sommeren 2019.
Leverandør av landstrøms-anlegget (SeaQ Shorepower) samt det planlagte batterisystemet er Vard Elektro.
Stril Barents er allerede et av de mest miljøvennlige fartøy innenfor offshore sektoren. Med naturgass (LNG) som drivstoff sikrer en allerede lave utslipp av blant annet NOx og partikler. Installasjon av et batterisystem og landstrømstilkopling vil medføre ytterligere forbedringer når det gjelder utslipp til miljø sammenliknet med konvensjonelle fartøy.
NOx fondet har gitt tilsagn om støtte til dette prosjektet.
Samlet sett er målet å oppnå årlige utslippsreduksjoner i størrelsesorden 1400 tonn CO2 og 12 tonn NOx når både landstrøm og batterisystem er tatt i bruk.


Simon Møkster Shipping AS| Pb 108, 4001 STAVANGER| Telephone: (+47) 51 83 90 00| Fax: (+47) 51 83 90 90| post@mokster.no Developed by NetPower