PRESSEMELDING: BATTERI HYBRIDISERING AV STRIL BARENTS

Simon Møkster Shipping har i samarbeid med Vår Energi (tidligere ENI Norge AS) installert et batterisystem og landstrømstilkobling på Stril Barents. Det vil bidra til ytterligere å senke klimagassutslippene fra Goliat feltet i Barentshavet.

Systemene vil sikre betydelige reduksjoner av drivstofforbruket med tilhørende CO2 og NOx på fartøyet. Systemene gir bedre kontroll og høyere sikkerhetsmarginer da det er installert i tillegg til eksisterende motorer om bord. Under krevende operasjoner til havs, som for eksempel dynamisk posisjonering langs Goliat plattformen, kan det oppstå store belastningsvariasjoner. Batteriet vil da kunne virke som en energibuffer som leverer nødvendig energi umiddelbart og derved mye raskere enn en forbrenningsmotor.

Batteriet vil også virke som ren nødkraft i DP operasjoner ved å gi umiddelbar erstatningskraft. Ved landligge ved forsyningsbasen Polarbase i Hammerfest kan skipet nå kople seg til landstrøm, og dermed redusere forbruk av drivstoff samt utslipp og støy. I tillegg kan en benytte dette systemet til å lade opp skipets nye batterisystem. Samlet sett er målet å oppnå årlige utslippsreduksjoner i størrelsesorden 1400 tonn CO2 og 12 tonn NOx.

Goliat feltet forsynes med kraft fra land og er et av oljefeltene på norsk sokkel med lavest utslipp av klimagasser. Oppgraderingen på Stril Barents er nok et eksempel på hvordan industrien kontinuerlig arbeider for å redusere klimabelastningen.

Prosjektet ble ferdigstilt 9/8 2019 etter et omfattende testprogram blant annet sammen med klasseselskapet DNVGL. Både Batterisystemet og Landstrømstilkoblingen er nå i aktiv bruk og fungerer meget godt.

Hovedleverandører har vært Vard og Kongsberg Maritime. Selve batteriet er levert av Corvus. Installasjonsarbeidet om bord har vært gjort av de lokale bedriftene Gagama Elektro AS og Hammerfest industriservice AS.

Stril Barents var før installasjon et av de mest miljøvennlige fartøy innenfor offshore sektoren. Med naturgass (LNG) som drivstoff sikrer en allerede lave utslipp av blant annet NOx og partikler. Den nye installasjonen av et batterisystem og landstrømstilkopling medfører ytterligere forbedringer når det gjelder utslipp til miljø sammenliknet med konvensjonelle fartøy.

NOx fondet har gitt tilsagn om støtte til dette prosjektet.ENGLISH VERSION
Simon Møkster Shipping AS has in cooperation with Vår Energi (former ENI Norge AS installed a battery system and shore connection on the Stril Barents. This will further decrease emissions of climate gases from the Goliat field in the Barents Sea.

The systems will ensure substantial reduction of fuel consumption and consequently emissions of CO2 and NOx gases from the vessel. The system will provide better control and higher safety margins as it is installed in addition to existing engines on board. During offshore operations, for example DP operations close to the Goliat installation, substantial load variations may occur. The battery will in such situations function as an energy-buffer that supplies required energy immediately, which is much faster than a conventional combustion gen-set. The battery will also provide emergency power. The vessel’s shore connection will used during port calls at the Polarbase in Hammerfest and further reduce emissions and noise. The shore connection can also provide power for charging of the battery system. The goal is to obtain annual reduction of 1400 tons CO2 and 12 tons NOx.

The Goliat field is supplied with electrical power from shore and is one of the installation on the Norwegian Continental Shelf with lowest emissions. The upgrade of Stril Barents is yet another example of how the industry continuously strives to reduce its environmental impact.
The project was completed August 9, 2019, after completion of an extensive test programme in co-operation with DNVGL. Both the battery system and the shore connection system is now used on regular basis and proves to function very well.

Main suppliers for the installation have been Vard AS and Kongsberg Maritime AS. The battery was supplied by Corvus. The installation on board was carried out by the local companies Gagama Elektro AS and Hammerfest Industriservice AS.

Stril Barents was before the installations one of the most environmentally friendly vessels within the offshore sector. Natural gas (LNG) as fuel ensures low emissions of NOx and particulate matter. The new installation with battery and shore connection further improves the emissions compared to conventional vessels.

The Norwegian NOx fund has contributed to the financing of the project.
Simon Møkster Shipping AS| Pb 108, 4001 STAVANGER| Telephone: (+47) 51 83 90 00| Fax: (+47) 51 83 90 90| post@mokster.no Developed by NetPower